Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr IX
im. Generała Władysława Andersa w Opolu
dla absolwentów szkół podstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. poz. 671 w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
3. Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w województwie opolskim na rok szkolny 2019/2020.
4. Załącznik nr 2: Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

I. Informacje ogólne
1. Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu będzie prowadziło nabór absolwentów szkół podstawowych do klas sportowych w specjalności
PIŁKA NOŻNA (chłopców) oraz PIŁKA RĘCZNA (chłopców) /
PIŁKA SIATKOWA (dziewczyn).
2. W ramach prowadzenia klasy sportowej szkoła będzie współpracowała z Klubem Sportowym "Odra" Opole i MOSiR Opole, KPR Gwardia oraz Klubem UNI Opole.
3. W klasie sportowej planowane są:
• przedmioty rozszerzone: j. polski, biologia;
• drugi język obcy do wyboru: j. niemiecki, j. francuski lub j. hiszpański;
• dodatkowe godziny przeznaczone na następujące fakultety: matematyka, biologia.

II. Zasady rekrutacji

1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
Kandydaci, którzy nie przystąpią do testów sprawności fizycznej nie będą mogli być brani pod uwagę na drugim etapie rekrutacji.
2. Na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę:
▪ wyniki sprawdzianu ósmoklasisty,
▪ oceny z wybranych zajęć edukacyjnych odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
▪ świadectwo z wyróżnieniem,
▪ inne osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
▪ orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, poświadczające bardzo dobry stan zdrowia lub aktualna karta zdrowia sportowca/kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
▪ pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale (piłka nożna/piłka ręczna/piłka siatkowa).
3. O liczbie punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej decydują oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch zajęć edukacyjnych: jednych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz jednych zajęć wskazanych przez kandydata.

Oprócz ocen z języka polskiego i matematyki, w każdej klasie uwzględnia się jeszcze oceny z dwóch przedmiotów:

• klasa I D (sportowa – piłka ręczna_chł/piłka siatkowa_dz):
• język angielski,
• biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa;

• klasa I E (sportowa – piłka nożna):
• język angielski,
• biologia lub edukacja dla bezpieczeństwa.

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) 100 punktów - to liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
b) 100 punktów - to liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

1. W przypadku przeliczania na punkty egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego i matematyki - mnoży się przez 0,35;
b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
Przeliczanie na punkty odbywa się według zasady, iż z języka polskiego i z matematyki można uzyskać maksymalnie po 35 punktów, a z języka obcego 30 punktów.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch zajęć edukacyjnych obowiązujących do danego oddziału wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ocenom przyznaje się następujące liczby punktów:
a) celujący - 18 punktów;
b) bardzo dobry - 17 punktów;
c) dobry - 14 punktów;
d) dostateczny - 8 punktów;
e) dopuszczający - 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
Łącznie maksymalna ilość punktów za oceny może wynieść 72 punkty.

Punkty za szczególne osiągnięcia przyznawane są za:
1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt;
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt;
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 7 pkt;
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt;
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt;
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt;
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły , na szczeblu:
• międzynarodowym - 4 pkt;
• krajowym - 3 pkt;
• wojewódzkim - 2 pkt;
• powiatowym - 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi:
18 kt

1. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. poz 610

Uwaga: Komisja rekrutacyjna będzie uwzględniała tylko te osiągnięcia ucznia, które będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

2. W przypadku uzyskania równorzędnej liczby punktów rekrutacyjnych pierwszeństwo przysługuje kandydatom:
1) z wyższą liczbą punktów z testów sprawnościowych;
2) z wyższą oceną zachowania.
2. Kryteria zaliczenia prób sprawności fizycznej:
Zestaw prób sprawności fizycznej o profilu piłki nożnej - zał. nr 2
Zestaw prób sprawności fizycznej o profilu piłki ręcznej - zał. nr 3
Zestaw prób sprawności fizycznej o profilu piłki siatkowej - zał. nr 4

III. Dokumenty obowiązujące kandydatów do klasy sportowej:
1. Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (wygenerowany po założeniu konta na stronie: https://www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat);
2. Pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej - zał.1.
3. Orzeczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej o specjalności piłka nożna/ręczna wydane przez lekarza medycyny sportowej lub aktualna karta zdrowia sportowca/kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Kandydaci, którzy nie złożyli orzeczenia lekarskiego kwalifikującego do klasy sportowej, nie będą mogli wziąć udziału w testach sprawnościowych.

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas sportowych

 

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do PLO nr IX

(wnioski składa się tylko w szkole pierwszego wyboru)

od 13 maja 2019 r.

do 21 czerwca 2019 r.

w godz. od 7:30 do 16:00

w sekretariacie szkoły

(proponujemy pomoc w logowaniu)

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych:

piłka nożna

23 maja 2019 r.

godz. 16:00, stadion na

ul W. Rutkiewicz

(obok ul. Północnej)

piłka ręczna

24 maja 2019 r.

godz. 15:30, Stegu Arena

piłka siatkowa

23 maja 2019 r.

godz. 16:00, PLO IX

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

3 czerwca 2019 r.

4.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminów zewnętrznych

  • oryginał lub kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

  • oryginał lub kserokopia zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu

(kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 26 czerwca 2019 r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniu (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty, art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 art. 165 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe).

10 lipca 2019 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły

11 lipca 2019 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do liceum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 11 lipca 2019 r.

do 15 lipca 2019 r.

do godz. 12:00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO IX

16 lipca 2019 r.

godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające

od 16 lipca 2019 r.

do 30 sierpnia 2019 r.

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PLO IX

30 sierpnia 2019 r.

godz. 12:00

Zarządzenie nr 5 (załącznik nr 2) Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.

V. Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica
kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Wnioski i wszelkie dokumenty kandydaci do szkoły lub ich rodzice winni składać osobiście w sekretariacie szkoły - PLO IX Opole, ul. Oleska 68. w godzinach od 7.30 do 16.00.

Po rozpoczęciu rekrutacji przejście do serwisu naboru będzie możliwe

po kliknięciu przycisku "REKRUTACJA" na naszej stronie głównej.


ZAŁĄCZNIKI:

Piłka ręczna:

- kryteria rekrutacji uczniów do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej >>>

- test sprawności ukierunkowanej - piłka ręczna >>>

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego doc pdf

Piłka nożna:

- próba sprawności fizycznej - piłka nozna >>>

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego doc pdf

Piłka siatkowa:

- próba sprawności fizycznej - piłka siatkowa >>>

- tabela wyników >>>

- zgoda rodzica/opiekuna prawnego doc pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. - uwaga dotyczy zaświadczeń lekarskich